saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir
saaede doostbekheir

مجموعه شمال روایتی منقطـع و غیرخطی است. مانند یادآوری خاطـرات: شخصـی، پاره‌ پاره، بخش بخش، محدود و بدون شکل. تلاش کرده‌ام با انتخاب نورفلاش و زوایایی عمدتاً غیرمعمول، از عکس و مدیومِ عکاسی این‌بار نه برای تصـویر و روایتِ واقعیت، که برای یادآوری و حفظ فاصله از آن (همان فاصله‌ای که خاطرات از واقعیت دارند) استفاده کنم. ...
آن‌چـه به عنوان خاطـره جرقه مـی‌زند صـرفا انبوهـی از جزئیـات، عناصـری بی‌ارتباط، بدون قبل یا بعد است. آن‌ها بوسیله داستان، شکل و ساختار می‌گیرند Aleida Assman

Saaede DoostBekheir

Photographer, Video Artist

Saaede is an artist and photographer based in Tehran.

For all inquiries please email Saaede.db@gmail.com

Contact